جایگاه آگهیاندازه آگهیقیمت آگهیدوره آگهیسفارش آگهی
اسلایدر80x225
9,000,000 تومانیک ماهسفارش
اواسط صفحه اصلی600x605,500,000 تومانیک ماهسفارش
بالای صفحه اصلی80x225
8,000,000 تومانیک ماهسفارش
پایین صفحه اصلی140x1303,500,000 تومانیک ماهسفارش
ساید بار چپ و راست140x1304,500,000 تومانیک ماهسفارش